Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

      Formularz zgłoszeniowy
      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
      Deklaracja uczestnictwa w projekcie
      Oświadczenie Uczestnika projektu
      Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie zgodna z zasadą równości szans.

Zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Będzie informowała o możliwości przystąpienia do projektu zarówno Mężczyzn jak i Kobiet.

Odbywać się będzie w Biurze Projektu w Bytomiu, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16, w okresie od IV 2013 r., do XI 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych za pomocą poczyt elektronicznej lub fax-u.

Celem rekrutacji będzie wyłonienie spośród 96 osób, 80-ciu Uczestników projektu, w tym 60-ciu mężczyzn.

Formą zgłoszenia będzie ankieta dostępna na stronie internetowej projektu: www.energia50.consultor.pl oraz w Biurze projektu w Bytomiu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do dostarczenia do Biura Projektu w Bytomiu następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. formularz zgłoszeniowy;
 2. dokument potwierdzający wiek;
 3. dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie miasta Bytom;
 4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej – jeśli dotyczy;
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i o akceptacji jego warunków.

Rekrutacja będzie miała charakter dwu etapowy:

I etap - ocena formalna, podczas której weryfikowane będą następujące kryteria:

 • miejsce zamieszkania – miasto Bytom
 • wiek – osoba powyżej 50-go roku życia
 • status na rynku pracy – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo.
W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów formalnych dokumenty rekrutacyjne zostaną odrzucone.

W pierwszej kolejności do projektu będą kierowane osoby spełniające następujące kryteria:

 1. płeć – Mężczyźni - 25 pkt.;
 2. osoby długotrwale bezrobotne – 15 pkt.;
 3. osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym – 10 pkt.

O przejściu do drugiego etapu rekrutacji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych podczas I-go etapu rekrutacji. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osób, takiej samej liczby punktów, o przejściu do II-go etapu rekrutacji zdecyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

II-gi etap rekrutacji składa się z następujących elementów:

 • analiza predyspozycji zawodowych, prowadzona z doradcą zawodowym w wymiarze 1h/osobę. Jej celem jest przeprowadzenie selekcji Uczestników i dostosowanie tematyki szkoleń do ich predyspozycji zawodowych - (0-20 pkt.);
 • krótki test pozwalający stwierdzić poziom wiedzy Uczestników z danego szkolenia i pozwalający dopasować materiały szkoleniowe do poziomu ich wiedzy.
Na podstawie sumy otrzymanych punktów zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników projektu.

W przypadku osób z tą samą liczbą punktów o przyjęciu do projektu zdecyduje data dostarczenia kompletu dokumentów aplikacyjnych.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki