Usługi

W ramach projektu „Energia 50+” będą realizowane następujące usługi:
1. Usługi:

 • Diagnoza potrzeb z tworzeniem IPD - etap ten obejmuje proces doradczy, w wyniku którego nastąpi identyfikacja oczekiwań Uczestników i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowych przez Uczestników. Przygotowany program będzie zawierał opis działań, mających zwiększyć szanse na znalezienie pracy, ich planowane terminy oraz termin i warunki zakończenia realizacji IPD.

  Przebieg procesu doradczego ma formę 5 spotkań-sesji indywidualnych i grupowych:
  • analiza potrzeb Uczestników - 1h/os
  • rynek pracy i warsztat edukacyjny - 4h/gr
  • warsztat samopoznania - 4h/gr
  • indywidualna ocena zawodowa - 1h/os
  • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - 1h/os

  W ramach wsparcia Uczestnicy otrzymają prezentacje z równości szans, zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek.

2. Szkolenia zawodowe:

 • SPAWANIE STALI NIESTOPOWYCH METODĄ TIG (141) MIG (131) MAG (135) - (3 gr. x 10 osób x 180h) – zajęcia teoretyczne w wymiarze 2,5h-m.in zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, zapoznanie urządzeń spawalniczych, bezpieczna praca w hali produkcyjnej. Zajęcia praktyczne to w wymiarze 120h – spawanie w praktyce, oznaczenia i wymiana spoin, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG,TIG lub MIG. Metoda spawania do wyboru przez Uczestników szkoleń. Szkolenie zakończy się egzaminem według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-99/IS-17. Po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymają uprawnienia do spawania konstrukcji zaliczonych do kl. 3wg PN-87/M-69008 oraz książkę spawacza.
 • OPERATOR/KA KOPARKO-ŁADOWARKI - (3gr. x 10 osób x 180h) – zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne z zakresu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, bhp. Uczestnicy w zależności od umiejętności i preferencji będą mogli robić uprawnienia w ramach Klasy I, II lub III. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdania egzaminu państwowego przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH - (2 gr. x 10 osób x 180h) - zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia praktyczne będą trwały minimum 30h. Zakres szkolenia to: podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, anatomia, fizjologia i patologia, zdrowie publiczne, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegów higienicznych, podstawy prawa i ekonomiki.

W ramach wsparcia Uczestnicy otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe;
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie;

Zajęcia będą realizowane w dni robocze, 3-4 razy w tygodniu, PN.-PT.,8h dydaktycznych dziennie, w godz.8.30-15.30

Każde szkolenie kończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia, wydanych przez Instytucję Szkoleniową Consultor Sp. z o.o., potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe (min.80% obecności na szkoleniach) i w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wydaniem uprawnień zawodowych/świadectw/zaświadczeń.

Wszystkie szkolenia mają formę kursów i są szkoleniami zawodowymi, prowadzonymi przez wykwalifikowanych trenerów. Odbywają się dla grup szkoleniowych liczących max. 10 Uczestników.

3. Pośrednictwo pracy:

 • I etap-spotkanie z pracodawcami. Pośrednik pracy nawiąże kontakt z pracodawcami, którzy opowiedzą Uczestnikom o swoich wymaganiach i obawach związanych z zatrudnianiem os.50+. Forma spotkania to dyskusja prowadzona w wymiarze 4h/grupę. Grup jest 8;
 • II etap-indywidualna praca Pośrednika pracy z Uczestnikami w wymiarze 2h/1os. Celem spotkania jest dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy i/lub miejsca odbycia stażu, stworzenie CV i LM.

  W ramach wsparcia Uczestnicy otrzymają:
  • wyżywienie;
  • zwrot kosztów dojazdu

4. Staże - na zakończenie ścieżki szkoleniowo-doradczej 75% Uczestników (najbardziej zmotywowanych) odbędzie staże zawodowe. Miejsce stażu zostanie dobrane na etapie pośrednictwa pracy zgodnie z IPD, odbytym szkoleniem oraz predyspozycjami zawodowymi.

W ramach wsparcia Uczestnicy otrzymają:

 • stypendium stażowe;
 • referencje/zaświadczenia o odbytym stażu
Z pośród wszystkich najbardziej zmotywowanych osób 28 osób podejmie zatrudnienie!!!!

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki