Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 80-ciu osób – 60 mężczyzn i 20 kobiet, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne), w wieku powyżej 50-go roku życia, mieszkających w mieście Bytom.

W szczególności skierowany jest do:

  • 64 osób bezrobotnych i 16 osób nieaktywnych zawodowo
  • minimum 75% Uczestników będą stanowili mężczyźni – 60-ciu mężczyzn
  • minimum 30% Uczestników – 24 osoby, to osoby długotrwale bezrobotne
  • minimum 30% Uczestników – 24 osoby, to osoby z wyksztalceniem zasadniczym zawodowym i niższym

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki